H&M Conscious

H&M Conscious

H&M Conscious 688 885 BedreMode.nu

Topbild close

ENGLISH BELOW:

Torsdag havde vi på studiet besøg af en repræsentant for H&M’s bæredygtigheds afdeling. Jeg tænkte at det var en oplagt mulighed for at stille nogle af de spørgsmål som jeg brændende ønskede svar på. Men da morgenen oprindt var jeg helt blank på spørgsmål, og måtte derfor ty til mit yndlingsmedie; instagram!

Det viste sig at være dagens bedste ide, for jeg fik nogle rigtig gode spørsmål som jeg kunne bruge. I hvor er folk seje der. Der kom især en del kritiske spørgsmål, men det var også tydeligt at der er en del ambivalent kærlighed til H&M, som vi vist alle sammen besøger en gang i mellem. Jeg skal i hvert fald ikke se mig for hellig her.

Da jeg startede ud, havde jeg egentlig tænkt at min vinkel skulle være noget mere kritisk. Men hun (repræsentanten fra H&M) gjorde det virkelig godt, og jeg blev gjort opmærksom på nogle ting jeg måske ikke direkte vidste.

Men som sagt fik jeg rigtig gode spørgsmål fra søde folk på instagram, og dem vil jeg prøve at besvare her sammen med andre gode spørgsmål:

2009-cotton-flower-kopia

Om H&M vil begynde at bruge GOTS certificeret bomuld?
Nok ikke – vi fik ikke et klart svar her, men jeg tolkede stemningen som nej.. De siger at de i fremtiden vil arbejde med nogle certifikater, men om det bliver deres egne eller andre ved jeg jo ikke.

Hvor stor en andel udgår de “bæredygtige” materialer?
Lige nu ca 25 % af den samlede produktion. Fx er alt baby tøj nu økologisk.. Om 5 år skulle alt bomuld gerne være økologisk, og om 10 år skulle hele produkt sortimentet være mere eller bæredygtigt. Jeg spurgte om de kunne finde på at lave et 100% conscious butiks koncept, men det er der hvor de gerne ser hele H&M bevæge sig hen.

1997-factory-kopia

Om hvorfor de ikke sætter priserne op og tager ansvar for masse produktion og forbrug:
Det er et område hvor det er svært at få klare svar, men det blev understreget at H&M ikke tror på at vores forbrug falder – og de har heller ikke tænkt sig at presse på. I stedet prøver de at højne kvaliteten og uddanne forbrugerne om hvordan man får tøjet til at holde længere. Dermed lægges ansvaret over på forbrugeren, og det tror jeg ikke komme til at ændre sig.
Ang priser så vil H&M aldrig lade højere omkostninger komme ned i til kunderne, og derfor “sluger” firmaet alle mer-omkostninger der er ved conscious produkter. Men de mener også at de har en stor besparelse ved kun at sælge i egne butikker og lave kæmpe mængder. Det tror faktisk jeg der er noget i… At deres priser kan føre til merforbrug vil de ikke svare på.

Om højere lønninger og produktionsforhold
Her er der til gengæld et område hvor svarene er helt klare. Nej H&M skal ikke have egne fabrikker, og nej H&M begynder ikke at betale højere lønninger før det generelle lønniveau i produktions landene hæves fra lokalt hold. Hvorfor de også har folk i Bangladesh og Cambodia til at arbejde med regeringerne. Et argument for dette var at det ikke duer hvis en syerske tjener mere end en politi mand.. Jeg forstår ikke det argument, for bare fordi en fag-gruppe tjener under en leveløn betyder det vel ikke at man ikke kan betale en leveløn til den faggruppe man selv beskæftiger. Og hvad så hvis syersker blev et høj-indkomst job?

2012-garment-collecting-box-kopia

Hvad der sker med det tøj der indsamles i butikkerne?
Jeg troede fejlagtigt at det var dette tøj de brugte når der stod at et stykke tøj havde så og så mange % recyclede materialer, men det er forkert. Største delen bliver solgt videre i genbrugs butikker hovedsageligt i øst-europa. En stor del bliver “downcyclet” dvs opkradset eller klippet til klude. ca 5-10% bliver genanvendt og brugt i nye produkter. Men ikke nødvendigvis H&M’s egne.
For første gang er der i den jeans kollektion der lige er kommet ud, brugt fibre indsamlet af H&M selv. Det er også kun denim de pt KAN genanvende…

Jeg ved egentlig ikke hvad jeg rigtig skal mene om det her indsamlings projekt nu – det er jo stadig smart at de “redder” resourcer fra skraldespanden, men jeg der er laaang vej endnu. Jeg prøver at finde ud af mere. I mellem tiden har jeg forelsket mig lidt i kedeldragten fra kollektionen….

hm jeans 2.2_low

Hvad med fremtiden?
Lige nu arbejder de på at minimere energi forbrug i deres butikker (som faktisk er deres største CO2 forbrug), få mere øko bomuld på hylderne, og prøve at højne mindstelønnen i de billigste produktions lande…

Min egen mening?
Jeg har længe tænkt at jeg ikke synes jeg får nok bæredygtighed med hjem når jeg shopper i H&M, og det er stadig rigtigt. Men hvis man ellers anvender principper omkring bæredygtig mode i sin garderobe generelt, synes jeg H&M er et fint sted at få nogle ting. Og nogle af mine egne garderobe favoritter kommer der fra. Og så tror jeg virkelig at de har sat gang i en kæde-reaktion ift bæredygtighed i modebranchen.

Hvad tænker I selv? Og sidder I inde med nogle spørgsmål som jeg kan prøve at videreformidle gennem mail?*

* Nej vi fik ikke hendes email men fik lov at sende spørgsmål til vores underviser som kan sendes videre.

ENGLISH:

Thursday we had on the study visit from a representative of H & M’s sustainability department.When morning came I was completely blank on questions, and had to resort to my favorite media; instagram! And what a good idea. How cool you guys are, and what great questions!

About whether H&M will start using GOTS certified cotton?
Probably not – we did not get a clear answer here, but I interpreted the mood like no .. They say that in future they will work with some certificates, but whether it will be their own or independent once, I don’t know.

What proportion is made using the “sustainable” materials?
Right now about 25% of total production. For example, all baby clothes are now organic .. In five years all cotton will be organic, and in 10 years, the entire product range, will be more or less sustainable. Sound good, don’t you think?.

About why they don’t raise prices and take responsibility for mass production and consumption:
This was an area where it was difficult to get clear answers, but it was emphasized that H&M does not believe that consumption will decline in the future – nor do they intend to take a lead in making it happen. Instead, they try to improve the quality and educate consumers about how to make clothes last longer. They put responsibility on to the consumer, and I think that is not going to change.

About prices; H&M will never let the higher costs affect customers and therefore the company “swallows” the added costs for the conscious products. But they also stress that they can keep costs low, by only sell in their own shops and make huge amounts. It actually think I there’s something … The fact that their low prices might lead to overuse, is one they will not answer.
About higher wages and production
Here, however, there is an area where the answers are clear. No H&M should not have their own factories, and no H&M does not begin to pay higher wages before the general wage level in the production countries are raised from local governments . This is why they have people in Bangladesh and Cambodia to work with the governments. An argument for this was that it will not do, if a seamstress earns more than a policeman .. I do not understand the argument, What if seamstresses were a high-income job one day?

What happens to the clothing collected in stores?
I mistakenly thought that it was the collected clothes they used, when  a piece of clothing had so many % recycled materials, but I were wrong. The majority is sold on to second hand stores mainly in East-Europe. A large part is “down cycled” ie. shredded or cut to rags. About 5-10% is recycled and used in new products. But not necessarily H&M’s own.

For the first time ever, the jeans collection that has just come out, contains fibers collected by H&M themselves. It is also only denim they currently CAN recycle …
I do not really know what I think about this collection project now – it’s still smart to the “rescues” resources from the trash, but there is looong way to go. I will try to find out more. In the meantime, I fell in love with the jumpsuit from the collection ….

What about the future?
Right now they work to minimize energy consumption in their stores (which is actually accountable for their biggest CO2 emissions) get more organic cotton on the shelves, and try to raise the minimum wage in the cheapest production countries …

My own opinion?
I have long thought, that I do not get enough sustainability when I shop at H&M, and it is still true. But if one generally uses the principles of a sustainable wardrobe, I think H&M is a fine place to get some things. And some of my own wardrobe favorites comes from there. I really think that they have started a chain reaction in relation to sustainability in the fashion industry.

What do you think yourself? Are there other questions I could have asked?*

* No, we did not get her email but were allowed to submit questions to our teacher that can be sent on.

Hvis du vil have meget mere BEDRE MODE, kan du følge mig på instagram, eller aldrig misse et indlæg ved at følge med på bloglovin'.

johanne

Jeg blogger om mode og bæredygtighed.

All stories by : johanne
8 kommentarer
 • Spurgte I til, hvem der får provenuet fra salget af det indleverede tøj i genbrugsbutikkerne?

  Nu er det allermeste jeg afleverer lige til klude, men de får nok kun det, der er lige til klude i fremtiden og så vil en dansk humanitær organisations genbrugsbutik nok få resten.

  • @Liselotte – jep det blev der spurgt til.
   Set-uppet er sådan at H&M har en for-profit partner som hedder I:Collect med base i Switzerland. De betaler 25 øre pr kilo tekstil “affald” fra H&M. Herefter er det deres, og H&M tjener ikke mere på det. Hvad I:Collect tjener på de videre aktiviteter vides ikke, men tjene gør de givet vis. Det sælges hovedsageligt i genbrugs butikker i Øst-Europa
   Hvis de formår at lave brugbare fibre (som nu er sket m. jeans) så skal H&M købe dem tilbage. De 25 øre H&M får dækker angiveligt bare papkassernes pris, og hvis der er overskud gives det til røde kors.
   Håber det forklarede det – det var i hvert fald sådan vi fik forklaret set-uppet.

 • Jeg læste tidligere i år en hel artikel i Politiken om der, hvor e sorterer tøjet og alligevel gik det ikke op for mig, at der er et selskab ud over H&M, der tjener penge på mit aflagte tøj …

  Men det ændrer jo sagerne en del for mig, så tak for blogindlægget:-)

  • Så er det jo godt at det er opklaret 😉
   Må jeg spørge til hvilken side det ændrer sagerne? For jeg har selv meget svært ved at vide hvad jeg liige skal tænke om det.

 • Det ændrer tingene således, at jeg i fremtiden vil skille i noget, der kan bruges til klude og det får H&M. Mens hvis der overhovedet er liv tilbage i tingene, så går de til en dansk humanitær organisation, der vil kunne give det væk eller tjene en smule penge på det

  Det andet virker meningsløst, for vi ved ikke hvem, der tjener penge og hvad de bruger dem til. Så hellere en lokal løsning.

 • Jeg tror, at jeg har fået løst problemet for mit vedkommende for et godt stykke tid. Jeg bar nemlig alle mine dyre fejlkøb, der har drillet mig i flere år (f.eks. hvide skjorter, som ikke bliver brugt og jeans, der er for stramme , for fine silketørklæder m.v.) ind på Hovedbanegården. Flygtninge har også ret til pænt tøj efter den tur:-) Og der kom også nogle ting som min mands fejlkøbte vinterstøvler, en frakke og den slags med.

  Der er sikkerheden for, at det går direkte videre til værdig modtager uden betaling temmelig høj. Og nu er det ude af min garderobe og lettelsen er enorm.

 • Jeg skal lige forstå det rigtigt, er det 25% af det der bruges i consiouslinjen der er bæredygtigt, eller er det 25% i hele sortimentet?
  Det er et godt interview, jeg fik svar på nogle af de spørgsmål jeg selv har haft. Som dig får jeg heller ikke ligefrem god samvittighed af at handle der, og jeg er begyndt at kigge efter mere bæredygtige alternativer. Jeg har især tænkt over det efter jeg den anden dag så dokumentaren “true cost” på Netflix. Den var tankevækkende på mange måder.

  • @Julie godt at du kunne bruge det 🙂
   Det er 25 % af hele deres sortiment der er conscious.
   Det høje tal er fordi en stor del af deres børnetøj er organic cotton, ligesom deres home collection.